Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu, wspierającego rozwój oraz umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw. Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), stanowi istotne wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), umożliwiając im zdobycie funduszy na zwiększenie konkurencyjności na rynku. „Granty na Eurogranty” realizowane są z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

„Granty na Eurogranty” – inicjatywa, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także wsparcie tych podmiotów w skutecznym ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021-2027. Proces przygotowania Eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów Eurograntu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla Eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o Eurogrant do wybranego programu Unii Europejskiej, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE. Ponadto, sfinansować można ewentualną korektę wniosku o Eurogrant oraz prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.

Nabór wniosków skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie trwał od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.

Budżet naboru wynosi 43 mln zł.

Co należy spełnić? Kluczowe wymagania i kryteria oceny

Kluczowymi kryteriami oceny projektów będą m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji. Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania.

Ważnym aspektem jest zgodność zgłaszanych projektów z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierane inicjatywy muszą promować działania przyjazne dla środowiska oraz przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To z kolei odzwierciedla zaangażowanie programu w tworzenie inicjatyw sprzyjających długofalowej równowadze ekologicznej i społecznej.

Przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie powinni wpisywać się także w obszary określone jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Jest to ważny aspekt, który podkreśla strategiczne znaczenie wspieranych działań dla polskiej gospodarki oraz zgodność z krajowymi priorytetami rozwoju. Działając zgodnie z zasadą KIS, projekty stają się nie tylko konkurencyjne na rynku europejskim, ale również sprzyjają wzmocnieniu pozycji Polski jako innowacyjnego gracza na arenie międzynarodowej.

W przypadku, gdy liczba kwalifikujących się projektów przewyższy dostępny budżet, o kolejności na liście ocenionych projektów decydować będą dodatkowe kryteria, takie jak przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego czy stopa bezrobocia w powiecie, w którym zaplanowano realizację projektu. Zapewnia to sprawiedliwe i transparentne podejście do selekcji projektów.

Więcej na temat kryteriów wyboru projektów można znaleźć na stronie PARP.

Priorytety wsparcia

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:

  • usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z programów UE;
  • przygotowania wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku/ aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
  • kosztów podróży służbowych poza granicami RP pracowników wnioskodawcy związanych z przygotowaniem Eurograntu;
  • organizacji spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu w Polsce i za granicą);
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;
  • analiz specjalistycznych, których celem jest uzyskanie specyficznych informacji niezbędnych do opracowania założeń Eurograntu lub przygotowania wniosku o Eurogrant, co wynika z warunków konkursu/programu UE.

Więcej na temat naboru dla MŚP znajduje się na stronie PARP.