Wirtualne Biuro

Wirtualne biuro jest to usługa świadczona przez Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., która polega na pełnej obsłudze biurowej, bez konieczności fizycznej obecności osoby w siedzibie. Umożliwia użytkownikom znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i zatrudnieniem pracowników biurowych. Wirtualne biuro zapewnia rejestrację firmy pod prestiżowym adresem, który jest niezbędny do rejestracji w urzędach, czy też do użycia w materiałach reklamowych za znacznie mniejszą kwotę niż cena wynajmu lokalu. Wirtualne biuro to przede wszystkim rozwiązanie dla firm, które oszczędzając czas i pieniądze, mogą w łatwy i wygodny sposób posiadać adres wraz z profesjonalną obsługą asystencką.

WIRTUALNY ADRES

85zł*/mc

 • Rejestracja siedziby firmy pod adresem PPŁ

 • Odbiór korespondencji

 • Zamieszczenie informacji o firmie na stronie PPŁ

 • Powiadamianie o otrzymaniu nowej korespondencji drogą mailową

 • Usługi dodatkowo płatne: druk, kurier itd

*netto

WIRTUALNA FIRMA

140zł*/mc

 • Rejestracja siedziby firmy pod adresem PPŁ

 • Odbiór korespondencji

 • Zamieszczenie informacji o firmie na stronie PPŁ

 • Powiadamianie o otrzymaniu nowej korespondencji drogą mailową

 • Skanowanie korespondencji i wysyłanie na wskazany adres mailowy

 • Wysyłanie korespondencji na podany adres raz w tygodniu

 • Przechowywanie dokumentów

 • Wynajem sali na spotkania biznesowe (bezpłatnie 2 godz. w m-cu)

 • Usługi dodatkowo płatne: druk, kurier itd

*netto

Lista niezbędnych dokumentów do złożenia formularza obejmuje:

1. formularz aplikacyjny,
2. komplet dokumentów rejestracyjnych:
a) kserokopia dokumentu rejestrowego – wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS lub inny dokument potwierdzający formę i charakter podmiotu przedsiębiorstwa (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce od dnia złożenia formularza)
b) oświadczenie potwierdzające posiadanie numeru statystycznego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP
c) kserokopia umowy spółki/statutu/pełnomocnictw do reprezentowania oraz innych dokumentów prawnych i organizacyjnych podmiotów/ przedsiębiorców świadczących o prowadzonej działalności
d) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w/w dokumenty muszą zostać dostarczone w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy.

FORMULARZ ON-LINE

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ.

II. DANE DOTYCZĄCE APLIKUJĄCEGO PODMIOTU

(* w przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności należy pominąć pkt. 2.3, 2.4, 2.5)

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGI

3.1 Jakimi dodatkowymi usługami Inkubatora są Państwo zainteresowani *

ZAŁĄCZNIKI
1. Kserokopia dokumentu rejestrowego - wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS lubinny dokument potwierdzający formę i charakter podmiotu przedsiębiorstwa (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce od dnia złożenia formularza)
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru statystycznego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP

3. Kserokopia umowy spółki/statutu/pełnomocnictw do reprezentowania oraz innych dokumentów prawnych i organizacyjnych podmiotów/ przedsiębiorców świadczących o prowadzonej działalności

Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w/w danych osobowych zawartych w formularzu przez Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (18-400) przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 w celu realizacji usługi Wirtualnego Biura oraz do celów informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o..
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawiania.

2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą

Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że informacje podane w dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PPŁ w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń w dokumentach.