Aktualnie posiadamy dostępne 14m2 i 27m2 | więcej szczegółów sekretariat@parklomza.pl

WYNAJEM BIUR

Dysponujemy 33 pomieszczeniami biurowymi o powierzchni od 14 do 36 m² z przeznaczeniem na siedzibę mikro i małych przedsiębiorstw. Wszystkie lokale są klimatyzowane oraz kompleksowo wyposażone w meble biurowe, komputer oraz telefon.

Naszym lokatorom zapewniamy:

  • dostęp do sieci wi-fi oraz indywidualnego numeru telefonicznego;
  •  2 godz. nieodpłatnego korzystania z sal spotkań biznesowych oraz znajdującego się w tych pomieszczeniach sprzętu audio-wizualnego;
  • korzystanie z umeblowanych i wyposażonych pomieszczeń socjalnych;
  • promocję firmy na stronie internetowej Parku Przemysłowego Łomża;
  • udostępnienie powierzchni wspólnej na cele wystawowo – promocyjne.

Formularz on-line

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ.

II. DANE DOTYCZĄCE APLIKUJĄCEGO PODMIOTU

(w przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności należy pominąć pkt. 1.3, 1.4, 1.5)

III. OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY.

IV. OFERTA

Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w/w danych na potrzeby naboru
do IP PPŁ oraz do celów informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Park
Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie
dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawiania.

2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

3. Oświadczam, że rodzaj prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej nie stanowi źródła zagrożenia dla środowiska w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

4. Zobowiązuję się prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, w tym m.in. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r Nr 153, poz.1503 z późn, zm,).

Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,
że informacje podane w dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Ponadto
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PPŁ w sytuacji zmiany jakichkolwiek
danych i oświadczeń w dokumentach.