Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała pierwszą umowę w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Miasto Łomża pozyskało niemal 34 mln zł dofinansowania na rozwój ekologicznego transportu publicznego.

Nabór do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 r. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się podmioty z makroregionu Polski Wschodniej, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców. Pozytywną ocenę uzyskało pięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie ponad 276,6 mln zł.

Rozwój ekologicznego transportu w Łomży

PARP podpisała pierwszą umowę o dofinansowanie z miastem Łomża. Całkowita wartość projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” wynosi ponad 49 mln zł, z czego niemal 34 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W ramach projektu zakupione zostaną cztery autobusy elektryczne, przebudowana zostanie baza warsztatowa do obsługi pojazdów zeroemisyjnych wraz z wykonaniem instalacji  fotowoltaicznej z magazynem energii i stanowiskami ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto wybudowana zostanie hala garażowa wraz ze stacjami ładowania oraz powstanie obiekt Park & Ride. Zostanie utworzona strefa płatnego parkowania objęta systemem inteligentnego zarządzania oraz powstaną samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

W najbliższym czasie zawarte zostaną umowy z kolejnymi beneficjentami działania 3.1 FEPW „Zrównoważona mobilność miejska”.