Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza działanie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. Nabór wniosków już wystartował i będzie trwać do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Konkurs stanowi integralną część Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Nowe inicjatywy biznesowe dla podmiotów  BUR

Głównym celem działania jest udzielenie wsparcia, poprzez refundację kosztów zakupu licencji, dla podmiotów zarejestrowanych w BUR (Podmioty BUR). Zakupione licencje mają wspomóc wspieranie procesów tworzenia, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych form usług rozwojowych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, także w formie zdalnej.

W ramach przyznanych środków, Podmioty BUR będą uprawnione do zakupu licencji oraz skorzystania z niezbędnych szkoleń lub doradztwa związanych z użytkowaniem tych licencji.

Nabór wniosków trwa od 12 lutego br. do 31 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania dostępnych środków.

Kto może otrzymać wsparcie?

Pomoc jest skierowana do podmiotów posiadających wpis do BUR, oferujących usługi szkoleniowo-doradcze z dofinansowanie. Dzięki wsparciu będą one mogły stworzyć, rozwinąć i wprowadzić nowe formy usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie. Pomoc finansowa obejmuje refundację kosztów zakup licencji oraz szkoleń lub doradztwa związanych z ich wykorzystaniem. Ze wsparcia mogą skorzystać podmioty, które nie są dostawcami licencji ani usług szkoleniowych lub doradczych dla innych odbiorców wsparcia oraz nie otrzymały wcześniej wsparcia w projektach dofinansowanych w ramach konkursu „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR” i spełniają pozostałe kryteria określone przez PARP.

Ile możesz otrzymać?

Podmiot z polskim kapitałem ma możliwość uzyskania zwrotu nawet do 80% kosztów udzielonego wsparcia. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach pomocy de minimis. W przypadku gdy udzielona pomoc przekroczy limit pomocy de minimis, Podmiot BUR skorzystać z niższego poziomu refundacji.

Szczegółowe informacje o konkursie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR ” dostępne są na stronie PARP. PARP zastrzega, że wsparcie musi być zgodne z rzeczywistymi potrzebami podmiotów BUR, zweryfikowanymi przez beneficjenta lub partnera.

Działanie „Usługi Rozwojowe 4.0” realizowane jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest rozwój edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, a także ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Łączna wartość projektów przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS to blisko 1,4 mld złotych. Największa część środków – około 35% i kwota prawie 480 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Więcej informacji o programie FERS można znaleźć na stronie PARP.

parp.gov.pl